2005 Dell-Winston School Solar Car Challenge

Day One Photos
Round Rock, Texas to Brady, Texas


Houston

Minnesota

Chamizal

Round Rock

Houston

California

New York

Houston

Minnesota

Round Rock

California

New york

Colorado

Chamizal

Choctaw

Choctaw

Houston

Minnesota

New York

Minnesota

Dr. Marks and William

Chamizal